Memperkasa pembangunan kurikulum universiti selari dengan Garis Panduan KPT, Agensi Kelayakan Malaysia dan badan-badan profesional yang berkaitan dengan program pengajian.

Semakan kecukupan dokumen permohonan program baharu dan semakan kurikulum.

Semakan kecukupan dokumen permohonan kursus baharu dan semakan kursus.

Memastikan pelantikan pemeriksa luar dan panel penasihat program yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan oleh UKM.

Memastikan CQI program berdasarkan amalan terbaik melalui aktiviti penandaarasan dengan program pengajian dari IPT luar yang menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh UKM.

Memastikan semua F/I/P akademik UKM mematuhi objektif kualiti SPK PPPS.

Memantau penerapan Inovasi Pendidikan 4.0 UKM berdasarkan kerangka kurikulum tersedia masa hadapan.

Mengadakan taklimat dan khidmat rundingan kepada semua F/I/P akademik berkaitan urusan pembangunan program akademik baharu, semakan kurikulum program, kursus baharu dan semakan kursus serta Inovasi Pendidikan 4.0 UKM.

Memperkasa pengajaran inovatif & pembelajaran digital serta media pembelajaran kontemporari dan futuristik.

Merancang & membangunkan Program latihan & bimbingan berkaitan inovasi & teknologi P&P

Merancang & melaksanakan program yang berkaitan pembudayakan  pembelajaran digital serta media pembelajaran kontemporari & futuristik

Membangunkan pelan & rekabentuk ruang pembelajaran aktif fizikal & digital

Menyediakan khidmat rundingan P&P dalam konteks pembelajaran kontemporari & futuristik

Memantapkan  kecemerlangan P&P yang tinggi di peringkat kebangsaan & antarabangsa

Menguruskan hal berkenaan Kualiti (KJK)

Merancang & membangunkan Program Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi

Menyediakan khidmat sokongan & rundingcara untuk pertandingan p&p universiti, kebangsaan dan antarabangsa

Memastikan semua prosedur kerja mematuhi Pengurusan Kualiti

Mengurus Program Penilaian Kualiti Pengajaran Menyeluruh

Merancang & mengendalikan program perkongsian P&P inovatif  bersama Penolong Dekan Pengajaran & Citra

Memantapkan budaya penyelidik pengamal dalam kalangan tenaga akademik UKM

Merancang dan melaksanakan program latihan dan bimbingan berkaitan penyelidikan & kesarjanaan P&P

Merancang, memantau dan menilai keberkesanan Program Pembelajaran Aktif

Menganjur program tahunan perkongsian   amalan terbaik pengajaran berasaskan bukti di tahap UKM & kebangsaan

 

Menguruskan Jurnal Antarabangsa Asian Journal of Teaching & Learning in Higher Education